Oferta

Zakres naszych możliwości

 • Umocnienia wraz z zazielenieniem skarp nasypów i wykopów drogowych, pasów rozdziału i poboczy przez humusowanie i obsianie mieszanką traw
 • Hydroobsiew
 • Profilowanie i zabezpieczenie skarp geosiatką, geomembramą i siatkami stalowymi
 • Pielęgnacja i stała konserwacja terenów zielonych i leśnych
 • Wykonanie trawników dywanowych i łąk parkowych
 • Naprawa, konserwacja i udrożnienia systemu drenaży oraz rowów odwadniających na obiektach drogowych, elektrownianych, przemysłowych i komunalnych
 • Roboty ziemne
 • Wynajem sprzętu ciężkiego
 • Budowa stref ochronnych i pasów izolacyjnych zieleni wysokiej
 • Czyszczenie rurociągów stalowych z kamienia oraz udrożnienia ciągów kanalizacji komunalnej i przemysłowej
 • Wycinka, karczowanie, frezowanie, odkrzaczanie oraz pozostałe roboty związane z przygotowaniem, rekultywacją i zagospodarowaniem terenów
 • Inne prace remontowo- budowlane
 • Prace melioracyjne w tym czyszczenie i profilowanie rowów